یی | ی | یی | ی |

 

ی ی Ӂ ی ی ی

ی ʐ

 

          

 

سخنرانان آقایان:

آقای نریمان بویر احمدی: از زندانیان سیاسی دهه 60

خاطرات زندان در دهه 60

خانم فرزانه مهدی بیگی: فعال حقوق بشر

 صلح از نگاه جمهوری اسلامی

آقای جهانگیر گلزار: عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی

قدرت خودکامه، ستم گستر است زیرا ...

زمان : 23 سپتامبر 2007 ساعت 13.00
مکان :آلمان- الدنبورگ- August Str. 50  دریته ولت

    مسئول جلسه : وحید محمدتقی نژاد                                                   منشی جلسه: وفا سیاحی

 

خیر مقدم و خوش آمد گوئی توسط آقای وحید محمدتقی نژاد                                                                                   1  

شعر خوانی توسط  آقای حسین رضی                                                                                                               1

سحنرانی آقای نریمان بویر احمدی: از زندانیان سیاسی دهه 60  خاطرات زندان در دهه 60                                         1 2 3 4

سخنرانی  خانم فرزانه مهدی بیگی: فعال حقوق بشر صلح از نگاه جمهوری اسلامی                                                  1 2

سخنرانی آقای جهانگیر گلزار: عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی قدرت خودکامه، ستم گستر است زیرا :            1 2 3 4 5

سخنرانی ، بحث و گفتگو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به بهانه روز جهانی صلح جلسه سخنرانی در شهر اولدنبورک برگزار می کند 

آقای نریمان بویر احمدی: از زندانیان سیاسی دهه 60

خاطرات زندان در دهه 60

خانم فرزانه مهدی بیگی: فعال حقوق بشر

 صلح از نگاه جمهوری اسلامی

 

آقای جهانگیر گلزار: عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی

قدرت خودکامه، ستم گستر است زیرا :

 زمان: یکشنبه 23 سپتامبر 2007 ساعت 13.00 الی 17.00

مکان: آلمان، اولدنبورک

هماهنگ کننده: وحید محمدتقی نژاد

 

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

ی | Ґ

 

 

all rights reserved @ Bashariat