یی | ی | یی | ی |

 

روز جهانی کارگر را گرامی داریم

ی ʐ

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی هانوفر برگزار می کند:

 

موضوع جلسه:

استبداد و کارگر

   

         موضوع و سخنرانان:
                  مژگان ثروتی، جامعه شناس و مسئول نمایندگی مونستر کانون دفاع حقوق بشر در ایران

دولت های پسا استعماری در فرآیند جهانی شدن نوین

جهانگیر گلزار، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در تبعید

بررسی وضع کارگر در جمهوری اسلامی

زمان : 26 آپریل 2008 ساعت 15.00
مکان :آلمان،هانوفر، فاوست دفتر سازمان M.I.X

مسئول جلسه : الهه آریانپور                                           

خیر مقدم و خوش آمد گوئی توسط  خانم الهه آریانپور                                                   1  
سحنرانی خانم مژگان ثروتی      دولت های پسا استعماری در فرآیند جهانی شدن نوین           1 2 3 4 5 6      
سخنرانی آقای جهانگیر گلزار ،   بررسی وضع کارگر در جمهوری اسلامی                      1 2 3 4 5 6 7
پرسش و پاسخ                                                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر برگزار میکند:

سخنرانی، بحث و گفتگو

موضوع جلسه:

استبداد و کارگر

سخنرانان:

                   مژگان ثروتی: جامعه شناس و مسئول نمایندگی مونستر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

دولت های پسا استعماری در فرآیند جهانی شدن نوین

جهانگیر گلزار، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در تبعید

بررسی وضع کارگر در جمهوری اسلامی 

زمان:.26.04.2008  ساعت 15:00 الی 18:00

مکان: آلمان، هانوفر، فاوست

Zur Bettfedernfabrik 1

Hannover 30451

هماهنگ کننده:  ناصر ودودی  0163 20 777 42

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر 

 

 

ی | Ґ

all rights reserved @ Bashariat