کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 20

صفحات 21 تا 27

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 52   

در این شماره می خوانید

1  گزارش ماهانه ( اردیبهشت 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران         3

2 . . گزارش کنگره ماه یون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران             الهه آریانپور        9

3 . گزارش ماه یون 2006 شاخه هانوفر                                           مهناز سواحلی      13

4 . گزارش ماه یون 2006 نمایندگی برمن                                         رضا داوری        15

5 . گزارش ماه یون 2006 شاخه آیشفلد                                            امیر عباس جلودار  15

6 . گزارش ماه یون 2006 نمایندگی الدنبورک-لر                                   حسین رضی        15

7 . گزارشی از گردهمایی اعتراض به دستگیری دکتر رامین جهانبگلو         ملوک کمره          16

8 . عدالت احمدی نژاد یا دفاع از مافیا (متن سخنرانی در برمن)                 گلزار                 16

9 . نقض حقوق اقوام و ملل توسط حاکمیت و استبدادی دینی                       خلیل رئیسی فرد    19

10. مادران شریکان خاموش تجاوز به کودکان                                       نگین پور دلیر       20

11. بوجود آوردن یک اتحاد فرا مکتبی طبق موازین حقوق بشر      سعید بروجردی آذر            21

12. چرا همگان آهنگ کوچ از وطن دارند                                           مهدی پدران         21

13. جای دوست و دشمن ... ؟                                                          صـادق فیروزمند    22

14. ایران و پرونده هسته ای                                                            تنظیم کننده :        23

15. ما و قضاوتگری                                                                    سید محسن سمیعی  24

16. تقسیم بندی جهانی                                                                  امیر هودجی         24

17. سئوالهای بی جواب                                                    مهدی گازرانی فراهانی        25

18. صیغه ، پایمال کننده کرامت انسانی زن                                        پرستو جلالی        25

19. مروری بر خیزش دانشجوئی در 18 تیر ماه 1378                                                  26

20. ضرورت مبارزه مردمی با رژیم اسلامی                                       حسین رضی        26

21. خبرهای اسلامی                                                                   حسن عباسی         27

22. باز تابستان شد وآزار و اذیت مردم شروع                          رقیه اصغری شاهدهی         27

برگشت