کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

      Unbenannt

این سرکوب ها نشانه قدرت نیستند، بلکه نمودار ضعف دولت می باشد

در کشو ما که بسیار شبیه سرزمین های اشغالیست،  نیروهای انتظامی و... به زنان بی دفاع به عناوین مختلف از جمله بدحجابی و عدم امنیت اجتماعی، حمله کرده و حقوق شهروندی مردمی را لگدکوب میکنند.

در صحنه ای فرزندی هراسان با چشمانی ملتمس، مادرش را که در حال توهین و تحقیرشدن است نگاه می کند.

در صحنه ای دیگر مزدوران با مشت و لگد بانوئی را به جرم بد حجابی به درون اتومبیل می اندازند.

در صحنه ای دیگر دختری زیر مشت و لگد بر روی زمین میغلتد .

در صحنه ای دیگر صورت و دستان خونین زنی که حاکی از تجاوز بی حد و حصر به حقوق اولیه بشر و حق آزادی زن است، دیده می شود.

و در صحنه ای دیگر ...

و در مجلس جمهوری اسلامی هم برای این توحش و تضعیع حقوق انسانها، قانون تصویب کرده و آزادی ملتی را جرم اعلام نموده و برای آن جریمه نقدی تعیین می کنند.

کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با عنایت به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، به هر نوع سرکوب، بازداشت غیرقانونی و ضرب و شتمی در جامعه زنان توسط دولت، اعتراض کرده و آنرا بشدت محکوم می نماید و خواهان کلیه موارد زیر میباشد:

1 . برابری حقوق زن و مرد؛

2 . لغو قوانین شرعی و عرفی متحجر و مردسالارانه؛  

3 . احترام و رعایت حقوق شهروندی و انسانی مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر،

110/2007

کانون دفاع از حقوق بشرایران کمیته زنان

برگشت