آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

اساسنامه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

ماده 1 : نام و محل ثبت

الف:  نام  : کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ب:   محل  :

 1 . شهر برمن ساختمان لاگرهاوس Schilderstraße 12-19, 28203 Bremen 

 2 . کشور آلمان ( نمایندگی ها )

 

ماده2 :  موضوع  و هدف کانون

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نهاديست سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که برای جاری شدن حقوق بشر در ايران تاسیس و تشکیل شده است .

کانون در راستای پيشبرد اهداف خود مستقل  از حکومت ايران و احزاب اپوزيسيون
می باشد.

مخاطب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، نهاد های حقوق بشری ، مدنی و افکار عمومی ایران و جهان می باشد .

کانون و اعضایش به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر تلقی  میشوند .

کانون برای دستیابی به حقوق انسانی مردم ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، منشور تنظیم نموده و اقدامات زیر را اجرا می نماید.

1 افشای موارد نقض حقوق انسانی، حکومت های حاکم بر ایران نسبت به مردم از طریق رسانه های گروهی (نشریه ، اینترنت ، رادیو و...) تشکیل جلسات سخنرانی، تظاهرات ، صدور اعلامیه و اطلاعیه و ...

2 مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

3 همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشری

4 -  دفاع از حقوق پناهجویان ، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

 

ماده3 :محدوده فعالیت :

الف: کشور آلمان  

ب: کلیه کشورهائی که ایرانی در آن زندگی میکند  

ج : کلیه کشورهای پناهنده پذیر جهان

 

ماده4 : نمودار سازمانی

الف : مجمع عمومی

ب: بازرس

ج : هیات رئیسه

د: نمایندگی ها

ه: کمیته های اجرائی

و: انتشارات

ز . امور اداری

ح . امور مالی

بند الف : مجمع عمومی

هر سال یکبار مجمع عمومی ( کنگره ) با حضور تمامی اعضا تشکیل خواهد شد که  در اولین یکشنبه ماه دسامبر برگزار میگردد

کلیه سیاست و برنامه های کانون، انتخاب اعضا و مسئولین براساس اکثریت آرا ( حداقل شصت درصد )حاضرین می باشد.

اختیارات مجمع:

الف: عزل و نصب اعضای هیات رئیسه، بازرسین ، هیئت تحریریه ، نمایندگی ها ، مسئولین کمیته ها ، دبیرخانه و امورمالی

ب:  تغییر اساسنامه و آئین نامه ها

ج:  تعیین میزان حق عضویت

د : نظارت به امور جاری و مالی کانون و صدور مجوز تسویه حساب و درخواست ترازنامه مالی ماهیانه و یا سالیانه کانون

ه:  نظارت و تصمیم گیری درباره موارد مطروحه از سوی هیات رئیسه ونمایندگی ها واعضأی کانون

و:  انحلال و حذف کانون حسب شرایط بحرانی جهت حفظ شأن و شخصیت حقوقی کانون

ز: کلیه تصمیم هایی که مجمع اتخاذ می نماید قانونی و لازم الاجراست .

بند ب : بازرس

مجمع عمومی کانون در هر مقطعی که صلاح بداند می تواند تا 3 نفر از اعضا را به عنوان بازرس برای کنترل بر موارد خاص مورد نظر خود،  برای مدت معین انتخاب نماید.

بند ج : هیئت رئیسه

اعضای هیات رئیسه از 3 نفر تشکیل می شود     

الف: مدیر یا صدر هیات رئیسه   

ب: قائم مقام    

ج: مدیر مالی و اداری 

د: هیات رئیسه از میان اعضاء بوسیله انتخابات از سوی مجمع عمومی برای مدت دو سال تمام انتخاب میشوند.

ه: انتخاب هیات رئیسه بصورت آزاد و با رای مخفی انجام خواهد شد و هر یک ازاعضای واجد شرایط میتواند با ارسال قبول کاندیداتوری انتخاب شود.

و: شرایط کاندیداتوری هیأت رئیسه: کاندید شونده می بایست دارای اقامت و پاسپورت معتبر کشور محل سکونت خویش باشد و یا حداقل یکسال تمام مسئول یکی از نمایندگیها یا کمیته های کانون و یا عضو فعال با تأیید مجمع عمومی باشد.

تبصره: عضو فعال کانون با حداقل یکسال سابقه میتواند پس از تائید مجمع عمومی کاندید شود .

ز: اعضای هیآت رئیسه میتواند فقط برای دو دوره متوالی عضو هیأت رئیسه باشد. و برای بار سوم بایستی یک دوره در هیئت رئیسه نباشد

ح:  تصمیمات هیآت رئیسه با توافق 2 نفر از 3 نفر اعضا معتبر و قانونی است

ت: هیئت رئیسه مجری تصمیمات مجمع عمومی می باشد

ی : کلیه فعالیت کمیته ها، نمایندگی ها، انتشارات و دیگر ارکان های اجرائی منتخب مجمع عمومی زیر نظر هیئت رئیسه میباشند .

 ک : کلیه مکاتبات و نامه های رسمی با امضا رئیس هیئت رئیسه و مهر کانون و یا با وکالت و تفویض اختیار توسط قائم مقام هیئت رئیسه با مهر کانون معتبر است  .

ل :مکاتبات داخلی و عادی با امضا رئیس هیئت رئیسه و قائم مقام کانون هر یک به تنهائی معتبر است.

بند د : نمایندگی ها 

الف: مجمع عمومی مجاز و مختار به صدور مجوز تشکیل نمایندگی در شهرهای مختلف آلمان با هر محدوده جغرافیائی میباشد.

ب:  نمایندگان از میان اعضاء با توجه به درخواست کتبی و موقعیت جغرافیائی محل سکونت آنان پس از تصویب مجمع عمومی انتخاب میگردند و دارای وظایف خاصی می باشند که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ج: هرنمایتدگی حداقل بایستی دارای 3 نفر عضو بوده و میتواند پس از تائید مجمع عمومی بطور مستقل عمل نموده و با پذیرش عضو در محدوده فعالیت خود نسبت به تشکیل جلسات منظم اقدام کند، همچنین موظف است در کنگره ها شرکت و گزارش لازم از فعالیت حوزه خویش ارائه دهد.

د : اعضای فعال در نمایندگیها همانند اعضای حقیقی کانون محسوب شده و از مزایای آنان برخوردار خواهند بود.

ه : نمایندگی ها بایستی در چارچوب اداری کانون عمل نموده و برای خود کمیته های تخصصی ایجاد نمایند .

بند ه : کمیته ها

کانون بر اساس نیاز و با دقت به منشور خود می تواند کمیته هائی را تشکیل دهد و بر همین اساس فعلاً دارای کمیته های:

1 . کمیته دفاع از حقوق زنان

2 . کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

3 . کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو  

4 . کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

5 . کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

6 . کمیته روابط عمومی

می باشد و تمام کمیته ها زیر نظر هیئت رئیسه فعالیت خواهند نمود.

شرایط و وظایف کمیته ها

الف : مسئولین کمیته ها از میان اعضای فعال کانون و توسط مجمع عمومی با رای مخفی برای مدت یکسال انتخاب می شوند.

ب : مسئولین کمیته ها موظف به جذب نیروهای مورد نیاز جهت فعالیت در کمیته ها از میان اعضا باهماهنگی هیئت رئیسه میباشند

ج : مسئول هر کمیته دارای شرح وظایف خاص خواهد بود.

د : هزینه مالی کمیته ها با هماهنگی هیئت رئیسه قابل پرداخت می باشد.

بند و : انتشارات و رسانه ها

کانون دارای سایت اینترنتی و ماهنامه نام بشریت میباشد که بعنوان ارکان رسمی کانون محسوب میگردند . و برای پیشبرد اهداف خود با تصویب مجمع می تواند دیگر رسانه ها را نیز به خدمت گیرد.

الف . انتشارات

اعضای انتشارات توسط هیئت رئیسه انتخاب شده و شامل افراد زیر میباشند  

1 . سر دبیر   

2 . بخش زبان خارجی 

3 . هیئت تحریریه

تبصره  1 . انتشارات زیر نظر و به مسئولیت  هیئت رئیسه منتشرمی شود .

تبصره 2 . نشر و چاپ کلیه اعلامیه، اطلاعیه و امور اینترنتی توسط  انتشارات با تائید هیئت رئیسه می باشد.

تبصره 3 . انتخاب اعضای هیئت تحریریه و سایر امور نشریه زیر نظر و مسئولیت سردبیر می باشد

ب : رسانه ها

مدیر مسئول و دیگر همکاران وب سایت نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می گردند.

بند ز : امور اداری

کلیه کارهای اداری و بایگانی کانون توسط امور اداری انجام می شود و بدیهی است که  توسط مدیر مالی و اداری تعیین و زیر نظر ایشان عمل خواهد نمود.

 بند ح : امور مالی

الف . مسئول امور مالی توسط مدیر اداری مالی انتخاب و زیر نظر ایشان فعالیت می کند.

ب .  کانون بغیراز دریافت حق عضویت سالیانه اعضا هیچگونه منبع مالی ندارد وکلیه هزینه های کانون از محل دریافت حق عضویت ها تامین میگردد. کلیه هزینه ها با نظارت هئیت رئیسه انجام می شود

ج .تغییردر میزان دریافت حق عضویت به عهده مجمع عمومی وبر اساس وضعیت مالی کانون خواهد بود.

د . کلیه وجوه دریافتی از محل حق عضویت بمنظورپرداخت هزینه ها در اختیار مسئول امور مالی خواهد بود.

ه . خرید ملزومات اداری ویا هزینه هائی که بیش از 100 ایرو باشد، براساس مصوبه مجمع عمومی قابل پرداخت خواهد بود.

و. مسئول امورمالی موظف است ضمن نگهداری کلیه اسناد مالی گزارش مالی کانون را ماهیانه به صورت مصور در اختیار مجمع عمومی قرار دهد.

ز . کلیه مسئولین مالی نمایندگی ها موظفند ضمن هماهنگی لازم در هزینه ها و نحوه تهیه گزارشات با مسئول مالی کانون نسبت به ارسال گزارش مالی ماهیانه و تسویه حساب مالی اقدام نمایند.

ح . کانون می تواند جهت پیشبرد اهداف خود در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با تصویب مجمع عمومی کمک های بلاعوض از سازمان های اجتماعی و یا دولتی دریافت نماید .

 

ماده 5 :عضویت

الف: هر شخصی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن معتقد باشد می تواند پس از خواندن منشور و اساسنامه کانون و پذیرش آن با تائید مجمع عمومی به عضویت کانون در آید.

ب:  عضویت افراد کمتر از هیجده سال منوط به ارائه رضایتنامه از سوی موکل قانونی وی میباشد.

ج:  عضو فعال و غیر فعال

1 . عضو فعال به عضوی اطلاق میشود که ضمن عضویت در حداقل یکی از کمیته های کانون ، درجلسات منظم ماهیانه و تظاهرات کانون نیز شرکت نماید

2 . عضو غیرفعال به فردی اطلاق میشود که فقط حق عضویت پرداخت نموده و در هیچ کمیته ای عضویت نداشته و همکاری نکند.

د . شرایط لغو عضویت

1: انصراف و یا خروج داوطلبانه عضو

2:  اخراج عضو بنا بر تشخیص هیات رئیسه مبتنی بر عدم رعایت مفاد منشور و اساسنامه کانون و یا هرگونه عملکرد وی که مغایر اخلاق و شئون اجتماعی بوده و به حیثیت و اعتبار کانون لطمه وارد آورد.

3:عدم حضور در سه جلسه پیاپی درجلسات منظم ماهیانه و یا عدم پرداخت حق عضویت سالیانه (یا حداکثر سه ماه حق عضویت)

4 . فوت عضو

 

ماده 6 : حق عضویت

1 . حق عضویت اعضا سالانه 96  تعیین گردیده است که بایستی در ابتدای هر سال پرداخت شود.

2 . حق ثبت نام در کانون 10  تعیین گردیده است .

تبصره: هیئت رئیسه مجاز است در صورت عدم توان مالی اعضاء دستور دریافت اقساطی حق عضویت را صادر نماید .

 

ماده 7 : دارائی

کانون جریانی است سیاسی اجتماعی و فرهنگی که هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارد .

تمامی اموال کانون پس از انحلال به دولت آلمان و یا فعالان حقوق بشری و اجتماعی تعلق خواهد داشت.

 

ماده 8 : انحلال

1 . بر اساس تصویب مجمع عمومی و یا حکم دادگاه صالحه امکان انحلال کانون میسر است.

2 . اگر اعضا کانون به 5 نفر رسید و هیچ یک از اعضا آن پاسپورت نداشتند این کانون بایستی منحل شود و حق ادامه فعالیت را ندارد .

 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat