کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 8

صفحات 9 تا 13

صفخات 14 تا 20

صفجات 21 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 39   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران اردیبهشت  1384                         3

2 ـ  صورت جلسه مجمع عمومی کانون ماه آپریل          نازنین مویدی           8

3 ـ گزارش ماهانه جلسه کانون ( شاخه آنابرک )        محمدرضا عباس زاده        8

4 ـ پنجمین جلسه عمومی شاخه براکه-برمن هافن      نازنین مویدی                  9

5 ـ  گزارش جلسه ماهیانه شاخه هانور                    آرمین افرازی                  10  

6 ـ گزارش جلسه ماهیانه شاخه فردن 24 آپریل         سعید رسولی                   10

7 ـ ماهیت رژیم جمهوری اسلامی                           شهروز کاوه ئی               11

8 ـ حق تعیین سرنوشت                                         عادل حمودی                  11

9 ـ خرداد                                                            نازنین مویدی             13

10 ـ مگر زنان چه می خواهند                               فرنوش عرفانی                13

11 ـ نمایشی دیگر برای بقا                                   شاهرخ الیاسی                14

 12 ـ انقلابی دیگر                                                امیر هودجی                    14

13 ـ  رفسنجانی رئیس جمهور ؟                             سید محسن سمیعی           15

14 ـ نقض حقوق بشر در ایران برنامه ریزی شده و .. نوش آفرین بهرامی           17

15 ـ  خانه عفاف!!! و مشکلات راه اندازی آن؟          مینا بگوهی                     18

16ـ  جنایات شورای نگهبان                                   سید علیرضا ریون            18

17 ـ  انتخابات فرمایشی یا...                                  نصرالله رزمجوی آیرملوئی 19

18 ـ  زن، مذهب و ریشه تبعیضات                          سعید رسولی                   20

19 ـ  ششمین جلسه عمومی شاخه براکه-برمن هافن  نازنین مویدی                  21

20 - بمب اتم یا ...                                                                  21

21 مقاله آلمانی در خصوص پناهندگی       )           ابوالقاسم محمدی             23

برگشت