کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 12

صفخات 13 تا 16

صفجات 17 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 43   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران  شهریور ماه 1384                        3

2 ـ  گزارش جلسه هماهنگی هیئت رئیسه با ...  نصرالله رزمجوئی آیرملوئی           6

3 ـ گزارش کنگره کانون دفاع از حقوق بشر در ایران              7

4 ـ گزارش ماهیانه ( شاخه آنابرگ )                   محمد رضا عباس زاده دربان    8

5 ارمغان اسلامی                                                حمید بیات                       8

6 ـ  جلسه ماهیانه نمایندگی شهر برمن                                                        9

7 . فن آوری هسته ای نیاز یا بهانه                         رضا داوری                    9

8  . واکنش های جهانی به سخنرانی احمدی نژاد         امیر هودجی                    10

9 .  کنگره سالیانه سازمان ملیتها و مردمان بدون        عادل حمودی                 11

10 . نماينده جمهورى اسلامى در اجلاس سازمان ملل   موسی ارشادی               11

11 . زن ؟ و اسلام زن ؟ و جمهوری اسلامی                                              12

12 . صورتجلسه عمومی شهریورماه ـــ شاخه فردن    سید محسن سمیعی           13

13 . همه فدائی ، پس تروریست ها چه کاره اند          خلیل رئیسی فرد               13

14 . تاریخچه و متن كامل قطعنامه شورای حکام ...                                       14

15 . قطعنامه پيشنهادي اروپا در مورد برنامه ...                                           15

16 . گزارش جلسه شهریور ماه شاخه براکه ...         نازنین مویدی                  15

17 . نگاهی به نقض حقوق انسانی ادیان در ایران ...  هفسپ مانوکیان               16

18 . نقطه صفر!؟                                                عباس جلالی                   16

19 . نيروگاه های هسته ای و ناسيوناليسم ِ آبکی        سید محسن سمیعی           17

20 . جايگاه عدالت در نظام جمهورى اسلامى ...        طیبه شیرازی                 18

21 .  متن آلمانی                                                 ابوالقاسم محمدی             19

برگشت