کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفخات 14 تا 21

 

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 49   

در این شماره می خوانید

 

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران اسفند ماه 1384 هیئت تحریریه        3

2 ـ گزارش تلاش فعالین ایرانی در ژنو مارس 2006   تنظیم : الهه آریانپور         7

 3- گزارش کنگره ماه مارس کانون دفاع ازحقوق...   رویا پناهی وآرمین افرازی     8    

4 ـ گزارش همایش روز جهانی زن 8 مارس 2006             صادق فیروزمند          10 

5 ـ گزارش عملکرد سه ماهه الدنبورگ - لر                       خلیل رئیسی فرد         11

6- اتم و انرژی هسته ای در ایران اسلامی                           مهناز سواحلی      12

7 ـ گزارشی از جلسه مدافعین حقوق بشر در برمن هافن          نازنین مویدی      13

8 . صورت جلسه ماهیانه شاخه الدنبورگ - لر فوریه 2006     مهدی پدران        14

9. گزارش جلسه ماه مارس 2006 شاخه هانور                     مهناز سواحلی     14

10 . گزارش جلسات در ماه مارس شاخه برمن                      رضا داوری         15

11- گزارش شرکت در اکسیون  کارزار زنان ...  کلن         ملوک کمره         15

12- صورتجلسه ماهیانه شاخه اوسنابوروک / کلوپنبورک        مهنازدواتگری      15

13 . گزارش جلسه ماهیانه فوریه نمایندگی آلیش فلدز             اسماعیل عنایت اصل 16

14- ایران و انرژی هسته ای                                             یوسفعلی ظاهری زاوه16

15-  ستم به ملیت ها و اقوام در ایران                                    سید علیرضا ریون 17

16- جنبش اجتماعی زنان کشورمان را دریابیم                       ملوک  کمره           18  

17-هویت ملی خود را فراموش نکنیم                                  شهاب سبحانی     18  

18- دانشگاه اسطوره مقاوت و پایداری                                مینا مشکاتی         19

19- موضوع ايران در نشست كميسيون حقوق بشر...              رادیو صدای آلمان  20

20- به کدامین گناه؟                                                        حمید بیات           20

21 . حقوق بشر                                                              شعله میر قرائی    20

22- 22 بهمن سالروز انقلاب مردم و آغاز سوء استفاده ملایان مهدی پدران         21

23 . - بمناسبت 22 بهمن سالروز خیانت ملی                          مهناز سواحلی      21

24 . زن در قانون اساسی ایران بزبان آلمانی                           مهناز سواحلی        23

برگشت