کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

پشت جلد

 مطالب آلمانی

 
 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

 ویژه نامه 18 تیر 53   

در این شماره می خوانید

 

1. گزارش سالانه وضعیت دانشجویان در ايران          فعالین حقوق بشر           3

2 . گزارش میز کتاب و تظاهرات ایستاده- الدنبورگ       حسین رضی               12

3 . گزارش جلسه سالروز- فاجعه کوی دانشگاه- الدنبورگ     هادی بیات          13               

4 .  جنبش دانشجویی فراز ها و چالش ها                سوسن احمد گلی          13

5 . فاجعه کوی دانشگاه و شرایط امروز دانشجویان     حسین رضی                15

6 . گزارش تصویری میز کتاب 8 یولی کیل            حمید بیات                  17

7 . گزارش تصویری میز کتاب و 15 یولی کیل           سیما پژوهی               17       

8 . همیشه بیدار                                                     مهدی زمانی تهرانی   18

9 . نقش دانشجویان در مبارزه با حکومت اسلامی      حسین رضی                 19

10. دانشجویان مبارز را فراموش نکنیم                    رضا داوری                19

 

برگشت