آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

فیلم های رسیده از جنبش اعتراضی مردم در 25 بهمن 1389

 

 یادآوری : این فیلم ها از چند طریق به دستمان رسیده و ممکن است بعضی تکراری باشد قبلا به دلیل ازدهام خبر پوزش می خواهیم  

فیلمی با ارزش از روز 25 بهمن 1389:  مبارزه 15 دقیقه ای جوانان با نیروهای سرکوب دولتی

 

Thumbnail1:21Add toAdded to queue

دانشجويان دانشگاه تبريزياد وراه شهيدا ن 25بهمن واول اسفند راگرامي داشتند

Thumbnail1:27Add toAdded to queue

مصور شناسائي مزدوران و انتظامي.

Thumbnail1:18Add toAdded to queue

سروده بر كف باد و هرچه بادا باد

Thumbnail1:17Add toAdded to queue

رپ قيامي يك روز خوب

Thumbnail1:28Add toAdded to queue

بلوثتوث با تو هستم اي عفريت ولايت

Thumbnail2:29Add toAdded to queue

با مردم دلير ايران 25 بهمن جاودانه شد

Thumbnail0:20Add toAdded to queue

MUST SEE - 14 Feb 2011 Khamenei Posters Taken Down in Tehran

Thumbnail8:58Add toAdded to queue

MUST SEE PART 2 Iran 14 Feb. People attack regime forces in Tehran - Heavy clashes - Part 2

Thumbnail9:41Add toAdded to queue

MUST SEE Iran 14 Feb. People attack regime forces in Tehran - Heavy clashes

Thumbnail1:18Add toAdded to queue

MUST SEE - Iran 14 feb. Brutal beating and arrest of young protester in Tehran

http://www.youtube.com/watch?v=emN8TCeN9oU

Thumbnail1:30Add toAdded to queue

France - Paris. A French student sing a Iranian Revolutionary song in support of freedom for Iran

Thumbnail0:14Add toAdded to queue

Iran - 14 Feb - Huge amount of Regime forces on Motor bike get ready to attack people in Tehran

Thumbnail0:56Add toAdded to queue

Iran - 17 Feb 2011, Families of arrested protesters outside Evin prison

Thumbnail0:43Add toAdded to queue

MUST SEE - Iran 14 Feb. 2011 Crazy regime force brutally attack people

Thumbnail0:27Add toAdded to queue

MUST SEE - Iran 14 Feb 2011, Plain-cloths agents arrest protesters in the streets of Tehran

Thumbnail0:08Add toAdded to queue

MUST SEE- Iran 14 Feb.2011. Regime forces attack peoples car, Randomly!!

Thumbnail0:27Add toAdded to queue

MUST SEE Iran 14 Feb. A large number of Regime forces attack people

Thumbnail0:15Add toAdded to queue

MUST SEE - Iran 14 Feb. 2011 Brutal attack of Regime forces at people in Tehran

Thumbnail1:09Add toAdded to queue

Iran tehran 16 Feb 2011 basijis siege University of art - Part 2

Thumbnail2:06Add toAdded to queue

Iran tehran 16 Feb 2011 basijis siege University of art

Thumbnail1:51http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE - Iran 14 Feb 2011 - Regime forces getting ready to attack people in Tehran

Thumbnail0:46http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb - "We dont want islamic regime" "Independence, Freedom Iranian republic"

Thumbnail0:15http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Blood of one of injured protesters at Sidewalks in Tehran

Thumbnail0:26http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 People are trying to free a protestor

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 People on the bus Chanting Death to dicatator

Thumbnail0:11http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Riot forces on bikes in street

Thumbnail0:19http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Protester singing the original national anthem "Ey Iran"

Thumbnail0:33http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 Feb 2011 People chating Pitiful Seyed Ali this movement is still alive

Thumbnail0:19http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 Feb 2011 protestors Mubarak, Ben ali, Its time for seyed Ali

Thumbnail0:56http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Nightly street protest - Death to khamenei

Thumbnail1:29http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 Street protest - Yare dabestani and "Death to dictator"

Thumbnail1:08http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 Feb 2011 Tight Security at night in Mashhad

Thumbnail0:24http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Heavy presence of Basiji forces on Motor bikes

Thumbnail1:50http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Graphic - MUST SEE-14 Feb 2011 - A protest got shot in leg by regime forces in Tehran

Thumbnail2:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - "Death to the entire regime" "Death to Khamenei

Thumbnail0:23http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - "This is the month of Bahman, time for Khamenei to go" Tehran

Thumbnail1:05http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Street protest against the Iranian regime

Thumbnail0:31http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Shiraz city - "Death to dictator" 2011

Thumbnail0:18http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE Iran - 14 Feb 2011 - Sound War for Freedom in Tehran

http://www.youtube.com/watch?v=8MZrFeLNEr4

http://www.youtube.com/watch?v=WBZ8x1lw1bM

http://www.youtube.com/watch?v=UoJVVHwj860

http://www.youtube.com/watch?v=w49JC1S-Io4

http://www.youtube.com/watch?v=baENs16DKGM

http://www.youtube.com/watch?v=gXhMUztYb_Q

http://www.youtube.com/watch?v=jHbfOi3b8vo

http://www.youtube.com/watch?v=ZTcRDfYNlpo&feature=player_embedded#at=25

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2010 - "Khamenei should know, he will be overthron soon"

Thumbnail0:23http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011- Both in Tehran and Cairo, dictators must go"

http://www.youtube.com/watch?v=QJiceYIjEJY

 http://www.youtube.com/watch?v=MqJYZ-MIrPY

 http://www.youtube.com/watch?v=Z93bxsKJc-0

Thumbnail0:36http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Shiraz 14 Feb 2011

Thumbnail0:21http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran on Fire 14 Feb 2011 "Mubarak, Ben ali, Now its time for Seyed Ali" (khamenei)

Thumbnail0:41http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran -Tehran - 14 Feb 2011 - "What has happen to our oil money? it has been spent on basiji"

Thumbnail0:30http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran Night - 14 Feb 2011 - making fire at Tehrans streets

http://www.youtube.com/watch?v=oGhNzV9A4WE

 http://www.youtube.com/watch?v=iMBjuGAGyjA

http://www.youtube.com/watch?v=pTLf7SRaBuw

http://www.youtube.com/watch?v=dI15RBdkX_c

http://www.youtube.com/watch?v=23VQO8YA59Q

Thumbnail

Stockholm کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در استکهام

Thumbnail0:27http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

25 Bahman

Thumbnail0:27http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

25 Bahman 1389

Thumbnail

TEHRAN: Tazahorat Dar Daneshgahe Sharif! Feb 14, 2011

Thumbnail

Aljazeera report from Tehran Iran Today on 25 bahman 14 february

خشم ملت ایران در ۲۵ بهمن

Thumbnail1:31http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

مجلس ایران: موسوی و کروبی را...

Thumbnail0:48http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

"مرگ بر دیکتاتور" در خیابان های...

Thumbnail1:15http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

عبدالله گل در تهران: به خواست...  

http://www.youtube.com/watch?v=HWrF-6xcWCI

http://www.youtube.com/watch?v=r_DVWMLEEvY

Thumbnail0:12http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

25 bahman hozuri sabz hamrah ba shoar

http://www.youtube.com/watch?v=HWrF-6xcWCI

تهران - خیابان ازادی تقاطع نواب....برخورد خشن گاردی ها با معترضان
Thumbnail0:16http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Graphic - Iran tehran 14 feb 2011 injurd protestor

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Marg Bar Dictator Feb 14, 2011 Tehran Iran

Thumbnail0:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Protestors ripping khamenei pic

Thumbnail0:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Protestors ripping khamenei pic

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 feb 2011 - "Death to dictator"

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Marg Bar Dictator Feb 14, 2011 Tehran Iran

Thumbnail0:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Protestors ripping khamenei pic

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 feb 2011 - "Death to dictator"

http://www.youtube.com/watch?v=YQUwCGNiClc

http://www.youtube.com/watch?v=PBzZc9en5F8

http://www.youtube.com/watch?v=Xx6XLlmluus

http://www.youtube.com/watch?v=vssSYTu5dAw

http://www.youtube.com/watch?v=bst2GARwyfQ

http://www.youtube.com/watch?v=2TQV7wMXwaU

http://www.youtube.com/watch?v=kBk08WW8Ee

http://www.youtube.com/watch?v=2tuRuSD7t7w

Thumbnail0:22http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Anti-regime protest

http://www.youtube.com/watch?v=Uasp1xgyFzw

http://www.youtube.com/watch?v=uQQDe0gFrt8

http://www.youtube.com/watch?v=OiVN8YUwbAw

Thumbnail1:26http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011, Basiji Forces Heading Towards Protests in Central Tehran, 14/02/2011

Thumbnail0:59http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011, Protester Lifting Picture of Martyrs on Top of Crane in Tehran, 14/02/2011

Thumbnail0:33http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Death on you Ahmadinejad in Scharif Univeristy, Feb 14, uprising 2011

Thumbnail1:13http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

zabolUni.SlogansFeb.14,2011Iran.mpg

Thumbnail1:04http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Cry of Allah O Akbar on eve of Feb. 14, 2011 - Tehran Ekbatan.wmv

Thumbnail2:37http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Yesterday Ben Ali, today Mubarak, tomorrow Seyyed Ali (Khamenei) Feb,13, 2011.mp4

Thumbnail4:03http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

The day of popular wrath, death to Khamenei, Call for uprising Feb.14, 2011[0].mp4

Thumbnail0:28http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Tehran - Protest at Sharif Uni

Thumbnail0:59http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011- A protester lifting picture of Martyrs at a Crane in Tehran - New Clip

Thumbnail3:17http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Tehran - Iranian regimes Radio

Thumbnail1:26http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE - Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Basiji forces are heading to central part of Tehran

Thumbnail0:11http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - High security forces in street of tehran

Thumbnail0:55http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - A protester with picture of Martyrs a top of lifer (part 4)

Thumbnail0:37http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - Taking down a protester in Tehran from a lifter

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - Closing a street to take down a protester

Thumbnail0:11http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 Anti-regime protest has begun - A brave girl, with pictures of our Matyrs

http://www.youtube.com/watch?v=iHYz6FLjGxc

http://www.youtube.com/watch?v=Q65rWm5ZGpE

http://www.youtube.com/watch?v=VqW1_INUrK0

http://www.youtube.com/watch?v=A44wLtKUbfE

Thumbnail0:29http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Demonstrations in Tehran 25 Bahman 14 Feb marg bar dictator death to dictator

Thumbnail1:18http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 feb Security forces controlling cars

Thumbnail0:30http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14. feb 2011"Iranian will rather die than accept oppression"

Thumbnail1:51http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE - Iran 14 Feb 2011 - Regime forces getting ready to attack people in Tehran

Thumbnail0:46http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb - "We dont want islamic regime" "Independence, Freedom Iranian republic"

Thumbnail0:15http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Blood of one of injured protesters at Sidewalks in Tehran

Thumbnail0:26http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 People are trying to free a protestor

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 People on the bus Chanting Death to dicatator

Thumbnail0:11http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Riot forces on bikes in street

Thumbnail0:19http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Protester singing the original national anthem "Ey Iran"

Thumbnail0:33http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 Feb 2011 People chating Pitiful Seyed Ali this movement is still alive

Thumbnail0:19http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 Feb 2011 protestors Mubarak, Ben ali, Its time for seyed Ali

Thumbnail0:56http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Nightly street protest - Death to khamenei

Thumbnail1:29http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 Street protest - Yare dabestani and "Death to dictator"

Thumbnail1:08http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 Feb 2011 Tight Security at night in Mashhad

Thumbnail0:24http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Heavy presence of Basiji forces on Motor bikes

Thumbnail1:50http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Graphic - MUST SEE-14 Feb 2011 - A protest got shot in leg by regime forces in Tehran

Thumbnail2:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - "Death to the entire regime" "Death to Khamenei

Thumbnail0:23http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - "This is the month of Bahman, time for Khamenei to go" Tehran

Thumbnail1:05http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Street protest against the Iranian regime

Thumbnail0:31http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Shiraz city - "Death to dictator" 2011

Thumbnail0:18http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE Iran - 14 Feb 2011 - Sound War for Freedom in Tehran

http://www.youtube.com/watch?v=8MZrFeLNEr4

http://www.youtube.com/watch?v=WBZ8x1lw1bM

http://www.youtube.com/watch?v=UoJVVHwj860

http://www.youtube.com/watch?v=w49JC1S-Io4

http://www.youtube.com/watch?v=baENs16DKGM

http://www.youtube.com/watch?v=gXhMUztYb_Q

http://www.youtube.com/watch?v=jHbfOi3b8vo

http://www.youtube.com/watch?v=ZTcRDfYNlpo&feature=player_embedded#at=25

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2010 - "Khamenei should know, he will be overthron soon"

Thumbnail0:23http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011- Both in Tehran and Cairo, dictators must go"

http://www.youtube.com/watch?v=oGhNzV9A4WE

http://www.youtube.com/watch?v=iMBjuGAGyjA

http://www.youtube.com/watch?v=pTLf7SRaBuw

http://www.youtube.com/watch?v=dI15RBdkX_c

http://www.youtube.com/watch?v=23VQO8YA59Q

Thumbnail

Thumbnail0:27http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

25 Bahman

Thumbnail0:27http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

25 Bahman 1389

Thumbnail

 TEHRAN: Tazahorat Dar Daneshgahe Sharif! Feb 14, 2011

Thumbnail

Aljazeera report from Tehran Iran Today on 25 bahman 14 february

http://www.youtube.com/watch?v=HWrF-6xcWCI

http://www.youtube.com/watch?v=r_DVWMLEEvY

Thumbnail0:12http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

25 bahman hozuri sabz hamrah ba shoar

http://www.youtube.com/watch?v=HWrF-6xcWCI

Thumbnail0:16http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Graphic - Iran tehran 14 feb 2011 injurd protestor

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Marg Bar Dictator Feb 14, 2011 Tehran Iran

Thumbnail0:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Protestors ripping khamenei pic

Thumbnail0:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Protestors ripping khamenei pic

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 feb 2011 - "Death to dictator"

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Marg Bar Dictator Feb 14, 2011 Tehran Iran

Thumbnail0:54http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 Feb 2011 Protestors ripping khamenei pic

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 feb 2011 - "Death to dictator"

http://www.youtube.com/watch?v=YQUwCGNiClc

http://www.youtube.com/watch?v=PBzZc9en5F8

http://www.youtube.com/watch?v=Xx6XLlmluus

http://www.youtube.com/watch?v=vssSYTu5dAw

http://www.youtube.com/watch?v=bst2GARwyfQ

http://www.youtube.com/watch?v=2TQV7wMXwaU

http://www.youtube.com/watch?v=kBk08WW8Ee

http://www.youtube.com/watch?v=2tuRuSD7t7w

Thumbnail0:22http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Anti-regime protest

http://www.youtube.com/watch?v=Uasp1xgyFzw

http://www.youtube.com/watch?v=uQQDe0gFrt8

http://www.youtube.com/watch?v=OiVN8YUwbAw

Thumbnail1:26http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011, Basiji Forces Heading Towards Protests in Central Tehran, 14/02/2011

Thumbnail0:59http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011, Protester Lifting Picture of Martyrs on Top of Crane in Tehran, 14/02/2011

Thumbnail0:33http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Death on you Ahmadinejad in Scharif Univeristy, Feb 14, uprising 2011

Thumbnail1:13http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

zabolUni.SlogansFeb.14,2011Iran.mpg

Thumbnail1:04http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Cry of Allah O Akbar on eve of Feb. 14, 2011 - Tehran Ekbatan.wmv

Thumbnail2:37http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Yesterday Ben Ali, today Mubarak, tomorrow Seyyed Ali (Khamenei) Feb,13, 2011.mp4

Thumbnail4:03http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

The day of popular wrath, death to Khamenei, Call for uprising Feb.14, 2011[0].mp4

Thumbnail0:28http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Tehran - Protest at Sharif Uni

Thumbnail0:59http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011- A protester lifting picture of Martyrs at a Crane in Tehran - New Clip

Thumbnail3:17http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb Tehran - Iranian regimes Radio

Thumbnail1:26http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE - Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Basiji forces are heading to central part of Tehran

Thumbnail0:11http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - Tehran 14 Feb 2011 - High security forces in street of tehran

Thumbnail0:20http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 - Closing a street to take down a protester

Thumbnail0:11http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran - 14 Feb 2011 Anti-regime protest has begun - A brave girl, with pictures of our Matyrs

http://www.youtube.com/watch?v=vGAbnAyhGdg

http://www.youtube.com/watch?v=xhttNEIW64s

http://www.youtube.com/watch?v=tbAFKpX0F9c
Thumbnail0:40http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran 14 feb. 2011 Anti regime protest DOWN WITH DICTATOR

Thumbnail0:10http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

MUST SEE Iran - Tehran 14 Feb 2011 - Barricades - "Death to Khamenei"

Thumbnail0:18http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Feb. 14, 2011, Tehran, near Enghelab "Free Political prisoners"

http://www.youtube.com/watch?v=iHYz6FLjGxc

http://www.youtube.com/watch?v=Q65rWm5ZGpE

http://www.youtube.com/watch?v=VqW1_INUrK0

http://www.youtube.com/watch?v=A44wLtKUbfE

Thumbnail0:29http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Demonstrations in Tehran 25 Bahman 14 Feb marg bar dictator death to dictator

Thumbnail1:18http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14 feb Security forces controlling cars

Thumbnail0:30http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdd tohttp://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gifAdded to queue

Iran Tehran 14. feb 2011"Iranian will rather die than accept oppression"

 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat