کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 12

صفخات 13 تا 17

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 41   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران  تیرماه 1384                                       3

2 ـ  صورت جلسه مجمع عمومی کانون       نصرالله رزمجوئی آیرملوئی                     7

3 ـ گزارش جلسه ماهیانه شاخه برمن                                         7

4 ـ گزارش جلسه ماهیانه شاخه هانور                   شاهرخ الیاسی                            8

5 ـ  گزارش جلسه ماهیانه شاخه الدنبورک/لر                     حسین رضی                    8  

6 ـ  گزارش جلسه ماهیانه شاخه براکه - برمن هافن            نازنین مویدی                   9

7 . اکبر گنجی در شرایط بحرانی همچنان ...                       محمد خزینه دارلو             10

8 اقرار رژیم به شکنجه در زندان ها                                 امیرخزائی                     11

9 .  رأی مردم                                                              مینا بگوهی                   11

10 . زن؟ اسلام- زن؟ و جمهوری اسلامی (قسمت اول)                 12

11 . با یاد و تأملی بر نقد سانسور                                   حمید بیات                       12

12 . خامنه اي، و... نبايد بروند !                                    شاهرخ الیاسی                13

13 . مبارزان راه آزادی، هرگز نخواهند مرد                      هفسپ مانوکیان              13

14 . موج تازه سرکوب و اختناق از راه می رسد                 شهروز کاوه ئی              14

15 . حقوق از دست رفته زنان در جمهوری اسلامی                                   14

16 . تقاضای آزادی بی قید و شرط دکتر زرافشان                امیر هودجی                   14

17 . گزارشي ازآخرين وضعيت فعالان دانشجويي ...             رخشنده خسرو شاهی      15

18 .  در باره آخرین اخبار وضعیت اکبر گنجی                     سپیده کاوه ئی                15

19 .   مضحکه انتخاباتی رژیم                                        فرزانه مهدی بیگی          16

20 . معیشت 18000 انسان در گوشه ای از ایران               مریم تیرگری                 16

21 .  انتخابات و رئیس جمهور جدید                                                          17

22 . به دوران معاصر می رسیم                                     آرمین افرازی                 17

23 . انتخابات به زبان آلمانی                                          طیبه شیرزادی               18

25 . اطلاعیه های کانون به زبان آلمانی                          سومر کرامت                  19

برگشت