کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفخات 14 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 47   

در این شماره می خوانید

 

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران دی ماه 1384                               3

2 ـ  اقوام جامعه ملی و اصول مردم سالاری              منوچهر شفائی                 9

3 ـ صـورتجلسـه ژانویه 2006 کانون الـدنبورگ لـر  حسـین رضـی                  11

4 ـ "طرح پیشنهادی آئین نامه اجرائی کمیته ها"        صادق ( پیمان ) فیروزمند   13

5 - گزارش جلسه عمومی کانون شاخه برمن            رضا داوری                      14

6 ـ  صورتجلسه کانون شاخه لندکرایز گوسلار           نیاز توکلی                      14

7 . سرنوشت خامنه ای و ابهام موجود                     محمد متین                      14

8  . نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در ایران             مهناز سواحلی                 15

9 .  مردمانی با آسمان                                         حمید بیات                       16

10 . گزارش سالانه ديده‌بان حقوق بشر، بخش ايران   سید علیرضا ریون            17

11 . بازی با حقوق بشر                                        (مصطفی جوانی)              18

 12. ورزش در حکومت آخوندی                                 رضا داوری                 19

13 . تشنگان قدرت و تضادهای آنان                        مهدی پدران                    19

14 . اصلاحات در ایران                                        خلیل رئیسی فرد               20

15 . جمهوری اسلامی و معضل فحشا                                                          20

16 . معیار انتصابات و تقسیم پست ها در دولت جدید                                       21

17 . هدف خلقت و پدیده زشت دین فروشی                                                   22

18 . غصه های رنج آور                                       اسماعیل عنایت اصل         22

19 . تسلیحات اتمی در ایران                                  شعله میرقرائی                23

20 . بسط جهل برای قدرت                                     یوسفعلی ظاهری زاوه       23

21 .  برگی از قربانیان ملاها                                                                    24

22 . انتخاب احمدی نژاد و نگرانی هیئت حاکمه          فرشید کیانپور                  24

23 . نگاهی به مشارکت سياسی زنان جهان              یکتا غفوری                    25

24 . گزارش تصویری از فرایبرک (ایالت زاکسن)       فتانه صدری                    26

25 . دیکتاتوری و ترور در جامعه ایران                   امیر نیلچیان                    26

26 . عقب ماندگی                                                 فرزانه مهدی بیگی             27

27 . بر عليه کودک آزاری عريان در ايران بپا خيزيم       سید محسن سمیعی             27

برگشت