کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 60   

در این شماره می خوانید


1. گزارش ماهانه( دی 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
2 . گزارش هیات نظارت و برنامه ریزی                                                         مهدی پدران                          8
3 . گزارش ماهیانه دسامبر 2006 نمایندگی هانوفر                                             سعید سیادتی                         11
4 . گزارش جلسه ماهانه نمایندگی الدنبرگ-لر ژانویه                                          عبدالله عامل محترم زاده            11
5 . تاریخچه اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                             صادق فیروزمند                    11
6 . افکار تاریک دور، آینده روشن نزدیک                                                        محسن فردوس                       14
7 . چه کسی به بم و خرابه هایش فکر میکند                                                       سعید سیادتی                          15
8 . بحران گاز و انرژی در ایران                                                                     اکبر بشارتی                         15

9 . وعده های احمدی نژادی                                                                            نازنین مویدی                        16

10. داستان نخ نما                                                                                        اسماعیل عنایت اصل               16
11. سکوت خیانت است                                                                                امید رفیعی                             17
12. از اختناق تا اتحاد                                                                                  سیامک قزوینه                        17
13. اطلاعیه مشترک                                                                                                                              18
14. جنایات رژیم اسلامی                                                                             مهدی میرانی                           18
15. ناپدید کردن اشخاص روشی پلید در سرکوب                                               مهدی پدران                             19
16. نگاهی کوتاه به دوران حکومت ولی فقیه ...                                                مهدی گازرانی فراهانی               20
17. سرمایه های ملی در جمهوری اسلامی چه میشوند                                        رضا داوری                            20
18. مصائب و مشكلات اقوام ايراني                                                               وفا سياحی                               21
19. اطلاعیه ها و فراخوان های کانون در فوریه 2007                                                                           22 و 23
20. عروج از شب                                                                                    علی سوری                              24

برگشت