کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفخات 14 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 44   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران  مهر ماه 1384                            3

2 ـ  گزارش جلسه سخنرانی عملکرد سی ماهه  نصرالله رزمجوئی آیرملوئی           8

3 ـ گزارش جلسه عمومی کانون شاخه برمن                                                9

4 ـ گزارش جلسه ماهیانه کانون ــ شاخه فردن           سید محسن سمیعی           10

5 - گزارش جلسه ماهانه کانون- شاخه اولدنبرگ لر حسین رضی                   11

6 ـ  گزارش جلسه ماهانه کانون شاخه اولدنبورگ - لر  مهدی پدران                  12

7 . معضلات پس از انتصاب احمدی (بی اصل) نژاد!!!  امیر خزائی                     13

8  . خلاصه فعالیت هیئت رئیسه کانون در طول 30 ماه                     14

9 .  لطفاً ظهور امام زمان را لطفا عقب نیاندازید!        سید محسن سمیعی           15

10 . میراث شکنجه های دیروز، نوآوران شکنجه       مهدی پدران                    16

11 . حاشيه اى بر مصائب كارگران معدن زغال ...      سعید بروجردی               16

12 . اين در بر همان پاشنه مى گردد                       رخشنده خسروی              17

13 . مخزن اسرار مجموعه به هم پيوسته رانت ...     خدیجه شمسی نژاد           18

14 . سخنان احمدی نژاد برگ دیگری بر اثبات حمایت .رضا داوری                     19

15 . نوحه دو دم !                                               عباس جلالی                   19

16 . تحريك غرور ملى: بازى با كارت سوخته            لنا شاه محمودی               20

17 . بسوى رويا رويي؟                                        طیبه شیرزادی                 20

18 . چرا از گنجی حمايت می کنيم؟                          ناصر بشیری                   21

19 . مشکلات و معضلات جامعه ما ایران                فرشید کیانپور                   21

20 . حمایت از مستضعفین توسط دولتمردان رانت                                          22

21 .  فحشا و دولتمردان جمهوری اسلامی                                                  22

22 . طراحي پروژه فروپاشي اجتماعي ايران پشت ... هفسپ مانوکیان               23

23 . نقض وحشيانه و مستمر برنامکه ریزی شده ...   امیر هودجی                    23

24 . فرار مغزها                                                 شعله میرقرائی                24

25 . نگاهی گدرا به آذربایجان                                موسی ارشاد                   24

26 . کار به دست نا اهل سپردن خطاست                   شاهرخ الیاسی                25

27 . فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در ایران             مجید مادالو                     25

28 . آسمان تو چه رنگی است؟                              حمید بیات                       26

29 . آزادی انتخاب مذهب                                      محمد پریوش                   26

30 . سند جنایت خمینی در کشتار زندانیان سیاسی...    یوسفعلی ظاهری زاوه        27

برگشت