کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 23

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 55   

در این شماره می خوانید

1 . گزارش ماهانه ( فروردین 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران                   3

2 . گزارش نشست هیئت اجرائی و نظارت و برنامه ریزی        مهدی پدران                   9

3 . گزارش همایش بررسی کشتارتابستان 1367- هانوفر          مهناز سواحلی            11  

4 گزارش جلسه هماهنگی برگزاری کنگره الدنبورگ- لر      خلیل رئیسی فرد        17

5. گزارش ماهیانه آگوست نمایندگی الدنبورگ لر                 مهدی پدران          17

6 . حقوق زنان و تبعیض در حکومت اسلامی                         مینا پژوهی         17

7. اعتراض کانون نويسندگان و مردم به جمع آوری ماهواره ها     نازنین مویدی     18

8. برابری حقوق زن و مرد                                            فرزانه مهدی بیگی    18

9. وظایف خطیر جنبش دانشجویی در شرایط کنونی                محسن فردوس       19

10. شکنجه زندانیان در نظام ولایت فقیه                                 امیر هود جی      19

11. رژیم استعمار گر                                                   سعید بروجردی آذر   20

12. تعریف کودک در ایران اسلامی                                     الهه آریانپور        20

13. دیکتاتوری نظام ولایت فقیه                                          مهدی پدران         21

14. خاوران؛ مدفن بی نام و نشان اعداميان                             امیر اسدیان         21

15. کودکان بی هویت در ایران                                           نگین پوردلیر       22

16 . قرار داد 100 ميليارد دلاری برای خانواده ثمره                هادی بیات          23

برگشت