کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 23

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 56   

در این شماره می خوانید

1 . گزارش ماهانه ( شهریور1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران      3

 2.گزارش کنگره کانون سپتامبر 2006 الدنبورگ    عبدالله عامل محترم زاده  11

3. گزارش همایش روز جهانی صلح الدنبورگ        وحید محمد تقی نژاد       15

4. گزارش ماه آ گوست 2006 نمایندگی آیش فلد          اسماعیل عنایت ا صل    16

5. گزارش جلسه ماهیانه شاخه الدنبورگ- لر             خلیل رئیسی فرد           16

6. گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی فرایبرگ               زیبا مرادی عجم           16

7. چنین باید بود                                                    اسماعیل عنایت ا صل 17

8. زندگی زجر آور زنان پایان ندارد!                        رقیه اصغری شاهدهی  17

9 . فرهنگ ارزش گذاری میان انسانها                      فرزانه عسگریان پور    18

10. فرصت را از رژیم ملایان باید گرفت                  مهدی میرانی              18

11. خيزبلند بنيادگرايان و موج تبليغاتى منتظران         علی سوری                 19

12. حقوق مسلم                                                   امیر هودجی              20

13. جوانان ایرانی                                                مهدی پدران               20

14. از فقر تا فحشا در حاکمیت اسلام                        عبدالله عامل محترم زاده21

15. مشروعیت دزدی و اختلاس در رژیم اسلامی       مهدی زمانی تهرانی      22

16. یادگارهای زلزله بم و ولخرجی در لبنان              سید سعید سیادتی          22

17. یادمان کشتار سراسری زندانیان سیاسی ایران                                      23

برگشت