کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 57   

در این شماره می خوانید

1 . .گزارش مهر ماه 1385نقض گسترده وبرنامه ریزی شده حقوق بشردرايران     3

2. مقدمه برگزاری مراسم روز جهانی صلح              ناصر شوریده                 9

3. گزارش نقض حقوق پیروان ادیان-...                   اسماعیل عنایت اصل         10

4. صلح حقی ازحقوق هر انسان، هرقوم و هرملت است جهانگیر گلزار                11

5. پدیده صلح و جایگاه آن در جامعه جهانی               صادق فیروزمند               14

6. اعدام چرا و چگونه                                          الهه آریانپور                   16

7. نگاهی به اعدام و حقوق بشر در ایران                  خلیل رئیسی فرد               19

8. گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی فرایبرگ               محسن فردوس                 22

9. گزارش تصویری از میز کتاب در فرایبورک         زیبا مرادی عجم               22

10. گزارش فعاليتهاى نمايندگى هلند و کميته اقوام و...  علی سوری                     23

11. آیین نامه اجرایی بند ه ماده 4 اساسنامه کانون دستورالعمل انتخاب مسـئولین     23

12. 11 سپتامبر روز جهانی شدن تروریسم              رضا داوری                    24

13. آیا انقلاب فرهنگی دیگری در راه است؟             نازنین مویدی                  24

14. نقطه صفر                                                  اسماعیل عنایت اصل         25

15. تحلیلی بر اوضاع فعلی ایران                           فرشاد یزدی مهریزی         26

16. بسوی آزادی                                                بهرام رخشان                   26

17. فعالیت صلح آمیز!؟ اتمی                                 سیامک قزوینه                 27

18. زندانی سیاسی، گروگان رژیم                          امید رفیعی                      27

برگشت